Vadybos kursinis SOCIALINIO MARKETINGO YPATUMAI ĮVAIRIUOSE VERSLO SEKTORIUOSE (MS Word)

Puslapiai 38

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Vadybos kursinis SOCIALINIO MARKETINGO YPATUMAI ĮVAIRIUOSE VERSLO SEKTORIUOSE (MS Word)
Darbo tikslas - ištirti komercinių įmonių vykdomas socialinio marketingo programas.


SOCIALINIO_MARKETINGO_YPATUMAI_IVAIRIUOSE_VERSLO_SEKTORIUOSE.doc

Metai2007
KalbaLietuvių
KategorijaVadyba
Tipaskursinis
Apimtis33 psl. [?] / 683KB
InstitucijaVilniaus m. sav., Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 4 grupė / klasė
Įkeltas2008-02-25
Įvertintiblogas < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > geras
Darbo atsisiuntimas - žingsnis 1/2
Darbas: SOCIALINIO_MARKETINGO_YPATUMAI_IVAIRIUOSE_VERSLO_SEKTORIUOSE.doc
Darbo kaina: 2.00 Lt Nori nemokamai? Spausk čia

Jūsų mob. telefono numeris (+370xxxyyyyy)  
Ištrauka   Išvedamas neformatuotas darbo pradžios tekstas
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETEAS VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETEAS VERSLO VADYBOS FAKULTETAS TARPTAUTINĖS EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA SOCIALINIO MARKETINGO YPATUMAI ĮVAIRIUOSE VERSLO SEKTORIUOSE Darbą atliko: Eglė Andrijauskienė IAD-4 Tomas Brazinskas TRV-4 Martynas Kerpauskis TRV-4 Simona Andriušytė IAD-4 Vilnius 2007 Turinys Įvadas Socialinio marketingo sąvoka dažniausiai yra siejama su ne pelno organizacijomis. Tačiau šiandieniniame pasaulyje ir verslo įmonės yra priverstos savo noru dalyvauti socialinių problemų sprendime. Organizacijoms atsiranda poreikis sudaryti savotišką neformalią socialinę ir ekonominę sutartį tarp organizacijos ir jos veiklai įtaką darančių grupių. Socialiniai įmonių veiksmai gerina vietinių bendruomenių gyvenimą ir mažina valstybės reguliavimo būtinumą. Socialiai sėkmingoje visuomenėje ir verslui yra geresnės sąlygos. Taip pat pažymima, kad trumpalaikės su socialine veikla susijusios išlaidos gali būti didelės, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje jos gali didinti pelną, nes kuriamas vietinei bendruomenei, vartotojams ir tiekėjams patrauklus kompanijos įvaizdis. Taigi, prisidėdama prie socialinių problemų sprendimo, verslo įmonė didina savo konkurencinį pranašumą. Verslas disponuoja dideliais žmogiškaisiais ir finansiniais ištekliais, todėl dalį jų reikėtų perduoti socialinėms reikmėms tenkinti, nes realiai socialinė aplinka bei gamta sudaro tų išteklių pagrindą. Neturi būti abejonių, kad verslui yra tikslinga investuoti į savo galios šaltinius (pvz., gyventojų sveikata, jų profesinis pasirengimas, motyvacija kokybiškai dirbti ir pan.). Įmonė yra visuomenės narė, todėl savo veiklą ir elgesį turėtų grįsti moralės normomis. Kompanijos savo veikla gali stiprinti visuomenės moralumo pagrindus. Įstatymai negali apibrėžti visų gyvenimo situacijų. Organizacija turi palaikyti visuomenę, nes visuomenė yra jos gyvavimo pagrindas. Socialinė atsakomybė nėra altruizmas, o greičiau protingas, apsišvietęs savanaudiškumas Verslas turi vieną vienintelę socialinę pareigą - naudoti savo išteklius veiklai, kuri didina jo pelną (Fridmanas). Darbo objektas : Socialinis marketingas įvairiuose verslo sektoriuose. Darbo tiks las: Ištirti komercinių įmonių vykdomas socialinio marketingo programas. Uždav iniai : Ištirti įmonių socialinės atsakomybės sektorių; Išnagrinėti užsienyje organizuojamas socialines iniciatyvas; Išsamiai ištirti kai kurių Lietuvos komercinių sektorių vykdomą socialinę veiklą Pateikti atlikto tyrimo rezultatus ir su juo susijusias išvadas. Socialinis marketingas ir socialinė atsakomybė Kas yra Įmonių socialinė atsakomybė? Įmonių socialinės atsakomybės (dar vadinama - atsakingo verslo) koncepcija yra plataus spektro procesas, apimantis visą produkto / paslaugos gamybos / kūrimo ciklą ir su tuo susijusius aplinkosauginius, socialinius, finansinius bei etinius aspektus. Įmonių socialinė atsakomybė (toliau vadinama − ĮSA) - tai įmonių ideologija, politika bei praktika, atspindinti tokią įmonių elgseną, kai jos į savo veiklą savanoriškai įtraukia socialinius ir aplinkosaugos klausimus bei santykiuose su visais suinteresuotais visuomenės, verslo ir valdžios atstovais vadovaujasi pagarbos žmogui, visuomenei bei gamtai vertybiniais principais. ĮSA plėtros vizija : Konkurencingos įmonės besikeičiančiomis globalios ekonomikos sąlygomis. Saugi, ekologiškai švari aplinka. Stipri socialinė sanglauda. Skaidri ir etiška verslo praktika. Kiekviena Lietuvos įmonė, suvokdama savo socialinę atsakomybę ir savo noru prisiimdama papildomus įsipareigojimus tobulinti verslo praktiką, diegti modernias žmogiškųjų išteklių vadybos technologijas, savo praktikoje naudoja gamtos išteklius tausojančias technologijas, žmogaus sveikatai nekenksmingas medžiagas bei gamybos procesus, kurdami savo verslo strateginius planus numato galimas neigiamas pasekmes gamtinei bei socialinei aplinkai, harmonizuoja darbo santykius bei aktyviai dalyvauja socialiniame dialoge, planuodama savo veiklą, atsižvelgia į suinteresuotų dalyvių išreikštas pozicijas bei visuomenės lūkesčius, užtikrindama skaidrų valdymą ir plėtodama etiškus santykius su partneriais, laiduoja bendrą teigiamą verslo klimatą šalyje. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad įmonių socialinė atsakomybė yra glaudžiai susijusi su darnios plėtros (sustainable development) sąvoka, kuri paprastai yra greta. Pasaulio aplinkos ir plėtros komisija (World Commission on Environment and Development) ir ilgalaikis jos vadovas Gro Harlem Brundlandt pažymi, kad tai toks vystymasis, kuris suderina dabartinius poreikius su ateinančių kartų poreikiais, t. y. nėra prieštaravimo tarp kartų poreikių. Johnas Elkingtonas nurodo, kad darni plėtra susijusi su ketinimais sugretinti aplinkosauginius, socialinius klausimus su ekonominiais ir finansiniais bei skatinimu matuoti susijusį šalutinį veiklos poveikį. Lietuvoje Pasaulinis susitarimas buvo pristatytas 2004 lapkritį. 2005 m. balandį 11 šalies įmonių ir organizacijų įsteigė Nacionalinį atsakingo verslo įmonių tinklą. Socialinės iniciatyvos užsienio šalyse Socialinės atsakomybės praktiką skatina Pasaulinio susitarimo organizacijos (Global Compact), kurių v ...

Raktiniai žodžiai   Darbo raktiniai žodžiai

socialinis atsakomybė akcija įsa visuomenė iniciatyva vaikas pramonė aplinkosauga tyrimas švietimas programa ab skirti skatinti nacionalinis ministerija vykdyti žalias parama praktika aplinka susitarimas konkursas sritis projektas plėtra kampanijos es atstovas socialiai padėti moksleivis konferencija bendradarbiavimas 2006 marketingas lėšos atlikti teo tapti svarbus pradėti pažanga organizacija mokykla jaunimas gamta dalyvauti valdžia dieta labdaringas ambasadorius ministrė našlaitis aljansas lazeris krepšinis eteris mažylis džiuginti industrinis dalyti nusispjauti konstruoti altruizmas kovotojas liūdnas nepatogus išsivystyti