Vadybos referatas Etika ir etiketo laikymasis versle (MS Word)

Puslapiai 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Vadybos referatas Etika ir etiketo laikymasis versle (MS Word)
Etiketo prasmė, etiško bendravimo padarinys versle, verslo etikos būklė Lietuvoje, darbo etika, verslininko etika, etikos kodekso misija, etikos taisyklės verslo specialistams, kt.


Etika_ir_etiketo_laikymasis_versle.doc

KalbaLietuvių
KategorijaVadyba
Tipasreferatas
Apimtis17 psl. [?] / 136KB
InstitucijaVilniaus m. sav., Vilniaus kolegija, 2 grupė / klasė
Įkeltas2006-02-16
Įvertintiblogas < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > geras
Darbo atsisiuntimas - žingsnis 1/2
Darbas: Etika_ir_etiketo_laikymasis_versle.doc
Darbo kaina: 2.00 Lt Nori nemokamai? Spausk čia

Jūsų mob. telefono numeris (+370xxxyyyyy)  
Panašūs Darbai

Ištrauka   Išvedamas neformatuotas darbo pradžios tekstas
VILNIAUS KOLEGIJOS VILNIAUS KOLEGIJOS VERSLO VADYBOS FAKULTETAS VERSLO ETIKA Etika ir etiketo laikymasis versle Referatas Verslo vadybos specialybės VV04A grupės studentės ____________ Aušros Ščerbakovaitės 2005-03-03 Dėstytoja ____________ Skerstonienė 2005-03-10 Vilnius 2004'05 Turinys Turinys Įvadas Pirmiasiai pagal temos pavadinimą aptarsiu kas yra etika, etiketas ir verslo etika bei etiketo laikymasis verslo pasaulyje. Verslo etika - tai etikos sritis, besiremianti moralės principų ir verslo pasaulyje veikiančių standartų visuma, atsirandanti sąveikaujant verslui ir etikai. Tai etikos kodeksų kūrimas verslo organizacijose, įmonėse ir bendrovėse, visuomenės priimtų etiketo taisyklių taikymas, moralinio švietimo ir pilietiškumo ugdymo gerinimas, machinacijų versle atskleidimas ir viešas paskelbimas, vartotojų interesų gynėjų, „žaliųjų“ ir kitų organizacijų veiklos aktyvinimas prieš aplinkos teršimą, nesaugius produktus ir kt. Vienos iš svarbiausių etikos ir etiketo sąvokų yra šios: Etika - tai žmonių dorovinio elgesio, normų, jų pareigų visuomenės ir vienas kito atžvilgiu sistema. Etika - žmonių dorovinių normų sistema, jų pareigos visuomenei, šeimai, vienas kitam. Etikai priklauso dvasinės vertybės, vidinė kultūra, atsakomybė bei socialinė atsakomybė. Etiketas labiau liečia mūsų tarpusavio santykių taisykles, kuriomis reguliuojame mūsų tarpusavio veiksmus su aplinkiniais. Liudviko XIV laikais prabangaus priėmimo metu svečiams įteikdavo korteles, kuriose būdavo surašytos elgesio taisyklės. Jos buvo vadinamos etiketėmis. Iš čia ir kilo terminas “etiketas”. Šiandien - tai išsiauklėjimas, geros manieros, mandagus bendravimas. Visa tai, kas susije su etika ir etiketu bus aptarta šiame refetate, taip pat pasidomėjau ir aprašiau kokia yra šiuo metu verslo etikos būklė mūsų šalyje, tai yra Lietuvoje. EtikETO prasmė Mokėti kultūringai elgtis - ypatingas menas. Jis didina pasitikėjimą, padeda bendrauti, visur atveria duris. Kultūringas elgesys sukuria gerą savijautą, palankius žmonių tarpusavio santykius. Ir priešingai. Nemokėdami tinkamai elgtis visuomet jaučiamės suvaržyti, ne laisvi, dažnai išsišokstame. Blogiausia, kad tokį mūsų elgesį visi pastebi. Neįmanoma nuo žmonių akių nuslėpti savo nekultūringumą. Kita vertus, elgesio kultūra nėra ir visai lengvas dalykas. Reikia daug pastangų ir laiko norint ją įvaldyti. Elgesio kultūrą sudaro trys pagrindiniai kodai: išsiauklėjimas, mandagumas ir etiketas . Be išsiauklėjimo nėra mandagumo, o be mandagumo neįmanomas ir etiketas. Jeigu nori būti kultūringas turi turėti visus šiuos kodus. Nepaisant įvairių pasaulio tautų etiketo skirtumų ir savitumų, visus juos sieja trys bendri principai: pagarbumas, santūrumas ir estetiškumas . PAGARBUMAS . Etiketas pirmiausia remiasi žmogaus vertės ir jo reikšmingumo pripažinimu. Visos etiketo taisyklės, nesvarbu kokia forma išreikštos, liudija apie pagarbą ir palankumą kitam žmogui. Todėl išorinės etiketo formos nėra neturiningos. Jos giliai įprasmintos. Etiketo ,,kultūrinė paskirtis yra normatyvinė - juo nustatoma, kaip žmonės tarpusavyje turi bendrauti, kad vienas kito nesudaiktintų, kad išsaugotų tą reikšmingumą, kurį jie yra pasiekę, nusipelnę arba kuris jiems kaip nors kitaip priklauso“. SANTŪRUMAS . Etiketas, išreikšdamas pagarbą ir palankumą kitiems žmonėms, suponuoja ir asmens tam tikrą santykį su savimi. Etiketas reikalauja kitus gerbti labiau negu save patį. Bendraudamas su kitais žmonėmis kiekvienas turi laikytis santūriai, save kontruoliuoti, susitvardyti. Santūrumas neįmanomas be savianalizės, savo elgesio korekcijos. Santūrumas pirmiausia pasireiškia saiko pajautimu, taktiškumu ir kuklumu. ESTETIŠKUMA S. Etiketas grindžiamas ne tik gėriu, bet ir grožiu. Jis tiesiog susijęs su estetiškumu. Tas ryšys dvejopas. Pirma, doras elgesys yra ne tik pasigerėjimo, bet ir pasigrožėjimo objektas. Ir priešingai, nevalyvumas, šiurkštumas, chamizmas sukelia pasišlykštėjimą. Todėl neatsitiktinai sakoma: taip elgtis negražu. Vadinasi, nedoras ir nekultūringas elgesys tampa estetinio vertinimo objektu. Antra, etiketas aprėpia ir normina daugelį elgsenos bei laikysenos formų, kurios neturi tiesioginio ryšio su dorove. Daugelis kitų etiketo formų taip pat priklauso estetiniam skoniui. Etiško bendravimo padarinys versle Etiškas bendravimas ir kultūra yra neatskiriami dalykai, kultūra atsispindi mąstyme, kalboje ir veiksmuose. Bendriausia prasme kiekvienas žmogus glaudžiai susijęs su valstybės kultūra. Pastebima etninių, religinių, profesinių ir kitų šalies kultūrų įtaka: papročiai, tradicijos yra dalis kultūros normų, kurios suprantamos kaip priimtinas ir nusistovėjęs elgesio modelis(dažniausiai pasitaikantis elgesio modelis - lingvistinis, kai kasdieninio gyvenimo bruožus apibudina žodinė ir nežodinė informacija). Bendravimo proceso efektyvumui įtakos turi organizacijos kultūra. Ji apima tos bendruomenės etiketo ir kitas vertybes, kurios lemia darbuotojų elgesį bei tarpasmeninius santykius. Verslininko etinis ir moralinis brandumas turi įtakos ne tik bendrovės ekonominiams rodikliams, be ...

Raktiniai žodžiai   Darbo raktiniai žodžiai

etika etiketas verslininkas verslas vadovas pavaldinys kultūra elgesys taisyklė žmogus santykis firma bendravimas moralė darbuotojas nemėgti visuomenė savęs bendrauti vertinimas pavardė pats organizacija norma elgtis teigti susitikimas principas geras tu tarpusavis moteris mokėjimas laikytis derėti bendras įstaiga viršininkas turėti tarnybinis moralinis mokėti laisvas laikymasis kompanija kolega kiekvienas kelti institucija atsakomybė antras nedarbingumas našlaitis krikščioniškas pasodinti palydėti nekultūringas nedoras lankytoja džinsuotas nešvarus šiurkštumas teisti įtarti keltas aplinkinis minutė titulas išsivystyti ilginti