Sociologijos referatas Socialinio darbo teoriniai pagrindai (MS Word)

Puslapiai 8

1

2

3

4

5

6

7

8

Sociologijos referatas Socialinio darbo teoriniai pagrindai (MS Word)
Darbo objektas: Socialinio darbo teoriniai pagrindai. Darbo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbo teorinius pagrindus.


Socialinio_darbo_teoriniai_pagrindai.doc

Metai2013
KalbaLietuvių
KategorijaSociologija
Tipasreferatas
Apimtis9 psl. [?] / 87KB
InstitucijaPanevėžio m. sav., Panevėžio kolegija, 1 grupė / klasė
Įkeltas2015-02-28
Įvertintiblogas < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > geras
Darbo atsisiuntimas - žingsnis 1/2
Darbas: Socialinio_darbo_teoriniai_pagrindai.doc
Darbo kaina: 2.00 Lt Nori nemokamai? Spausk čia

Jūsų mob. telefono numeris (+370xxxyyyyy)  
Panašūs Darbai

Ištrauka   Išvedamas neformatuotas darbo pradžios tekstas
PANEVĖŽIO KOLEGIJOS TURINYS ĮVADAS...3 SOCIALINIO DARBO TEORINIAI PAGRINDAI 4 IŠVADOS 7 LITERATŪRA 8 ĮVADAS “Socialinis darbas” - netradicinis specialybės pavadinimas. Kiti mokslai ir praktinės veiklos sritys save įvardija skambiais lotyniškos ar graikiškos kilmės žodžiais (pvz., sociologija, psichologija, edukologija). Kaip žinia, atskiros pažinimo sritys ir jas įvardijančios sąvokos formavosi filosofijos įsčiose. Todėl ir sakoma, jog filosofija - mokslų motina. Pradedant Renesansu, įvairūs mokslai pradėjo vaduotis iš filosofijos glėbio ir pamažu nuėjo savarankiškos raidos keliu. Tačiau yra nemažai veiklos ir pažinimo sričių, kurios rutuliojosi ne iš filosofinių apibendrinimų, o iš konkrečios praktinės veiklos. Socialinio darbo pradžia sietina su labdaros ir filantropinių organizacijų veikla. Lotyniško žodžio “socialis” viena iš pagrindinių reikšmių - “draugiškas”. Tad “draugiškas darbas”, kaip paramos teikimas ir organizavimas, atspindi šios profesijos etines nuostatas. Socialinio darbo turinys, jo etinių vertybių sistema, taikomi problemų aptikimo ir poveikio metodai suteikia socialinio darbuotojo veiklai specifikos, kuri ir atskiria jį nuo psichologo ar sociologo, nors tradiciškai socialinis darbas orientuotas į sociologijos ir psichologijos teorijas. Darbo objektas: Socialinio darbo teoriniai pagrindai. Darbo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbo teorinius pagrindus. Darbo uždaviniai: Atsakyti į teksto gale pateiktus klausimus.1. SOCIALINIO DARBO TEORINIAI PAGRINDAI 1. Kodėl socialinis darbas yra kompleksinė veikla? Socialinis darbas - kompleksinė veikla, todėl ją reikia nagrinėti atsižvelgiant į šiuolaikinius politinius socialinius, ekonominius, edukacinius, sveikatos apsaugos ir kitus pokyčius Lietuvoje. Tačiau būtina atsižvelgti ir į Europos, JAV ir kitų šalių sukauptą turtingą patirtį rengiant socialinio darbo specialistus, išanalizuoti atliktus mokslinius tyrimus ir skelbtą mokslinėse konferencijose bei įvairiose kitose publikacijose informaciją. Užsienio šalių šios srities mokslinės ir praktinės patirties perėmimas turi būti derinamas su mūsų šalies poreikiais, bei galimybėmis, tradicijomis, moksliniu - pedagoginiu potencialu ir pan. Todėl mūsų manymu, būtina įvertinti socialinį darbą sisteminiu principu, apimant įvairų požiūrį į socialinę veiklą, jos kokybės gerinimo ir intensyvinimo būdus ir priemones, socialinių darbuotojų rengimo tobulinimą, sąlygų komfortiškam t.y. kūrybingam, patraukliam ir pasitenkinimą teikiančiam darbui sudarymą ir t.t. Toks požiūris padeda formuoti mokslinį pagrindą, socialinio darbo teorijos plėtrai, praktinėms rekomendacijoms projektuoti ir diegti. 2. Kodėl socialiniame darbe labai svarbu idėjiškumas? Idėjiškumas - tai visų pirma ištikimybė amžinoms dvasinėms vertybėms. Idėjiškumas padeda žmogui nepalūžti, ištverti, nugalėti ir tuo daryti savo, šeimos, tautos, tėvynės gyvenimą teisingą ir prasmingą. Socialinio darbuotojo veikla dėl savo sudėtingumo, atsakingumo ir sunkumo pirmiausia turi būti idėjiška. Idėjiškumas atsiranda puoselėjant tam tikras idėjas, nes idėja - siekimas tikslų, suteikianti veiklai kryptį. Ne veltui mąstytojų pasakyta: kur nėra tiesos, ten negali būti meilės; kur nėra meilės, ten nėra ir gerumo; kur nėra gerumo, ten nėra ir idėjos. 3. Kaip socialinio darbo turinį gali įtakoti humanistinė ir krikščioniškoji pasaulėžiūra? Humanistinės pasaulėžiūros šalininkai brangina žmones ir jų laimę, vertina proto ir vaizduotės galias, aukština meilę. Humanistai remiasi šiomis vertybėmis (J. Jenkins, 1997, p. 34): teisingumu ir lygiateisiškumu; tolerancija; nuoširdumu, kalbėjimusi, išklausymu; smalsumu ir kūrybingumu; drąsa; jausmais; savarankiškumu; laisve; pasitikėjimu, bendradarbiavimu; rūpinimusi ateitimi ir pan. Humanistinės pasaulėžiūros žmonės yra įsitikinę, kad aukščiausias gėris yra tai, kas gera žmonėms, kad visa, kas gali iš žmogaus plaukti, yra žmogiška, bet ne visa, kas žmogui galima (sau leidus), yra žmogiška. Krikščioniškoji pasaulėžiūra atsispindi Biblijoje, kurios teiginius galima suprasti kaip bendruosius principus. Daugelis krikščionių yra įsitikinę, kad Biblijoje tiesos amžinos ir labai svarbios žmonijai ir mūsų laikais. 4. Kokiomis priemonėmis valstybė gali įtakoti socialinį visuomenės gyvenimą? Valstybė yra etninės bendruomenės (tautos) organizavimo būdas ir forma, organizacija. Valstybės paskirtis - būti tautos namais, kurių savisaugos priemonė - politinė nepriklausomybė. Valstybės nepriklausomybė - sąlyga, garantuojanti kiekvienos tautos nario laisvę pasaulyje, o pasiekta demokratija laiduoja kiekvieno piliečio laisvę valstybėje. Demokratiška valstybė pajėgi garantuoti ne tik tautai, bet ir jos žemėje nuolatos gyvenančioms tautinėms mažumoms nekliudomą raidą, gerovę, jų dabartį, t.y. identiškumą (tapatumą) ir išliekamumą. 5. Kokia solidarumo principo reikšmė socialiniame darbe ir kaip jį galima realizuoti praktiškai? Solidarumas reiškiasi tokiais lygmenimis: Biologiniu (natūraliu - antropologiniu) - tai gyvenamosios aplinkos reguliavimas, kūniškumo ir teritoriškumo palaikymas, ryšys su gam ...

Raktiniai žodžiai   Darbo raktiniai žodžiai

darbuotojas socialinis dvasinis psichologija procesas praktinis darbas vertybė sritis sociologija reiškinys principas pagrindas teisingumas tauta psichika objektas mokslinis mokslas individas ideologija žmogus valstybė teorinis teorija solidarumas ryšys politinis pasaulėžiūra meilė idėjiškumas gamybinis dorovė šis vadinti ugdymas tiesa sąlyga svarbus realizuoti raida priemonė prieiga poreikis internetu idėja http gerumas formuoti filosofija žmogžudys šykštumas melagis gobšumas vientisas publikacija galas posistemė plaukti junginys tikti žymė teisti humanistas tautinis kaimynas griauti giminingas manymas pavidalas