Lietuvių kalbos pavyzdždis Lietuvių kalbos teminis planas 7 klasei (MS Word)

Puslapiai 23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Lietuvių kalbos pavyzdždis Lietuvių kalbos teminis planas 7 klasei (MS Word)
Teminis lietuvių kalbos planas, pagrindinės mokyklos 7 klasei.


Lietuviu_kalbos_teminis_planas_7_klasei.doc

Metai2007
KalbaLietuvių
KategorijaLietuvių kalba
Tipaspavyzdždis
Apimtis23 psl. [?] / 337KB
InstitucijaUtenos r. sav., Utenos r. Saldutiškio pagrindinė mokykla, 7 grupė / klasė
Įkeltas2008-01-21
Įvertintiblogas < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > geras
Darbo atsisiuntimas - žingsnis 1/2
Darbas: Lietuviu_kalbos_teminis_planas_7_klasei.doc
Darbo kaina: 2.00 Lt Nori nemokamai? Spausk čia

Jūsų mob. telefono numeris (+370xxxyyyyy)  
Panašūs Darbai

Ištrauka   Išvedamas neformatuotas darbo pradžios tekstas
IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PAGRINDINĖ MOKYKLA TIKSLAI: Išmokyti suvokti ir kurti tekstą (ir sakytinį, ir rašytinį, įvairių stilių ir žanrų, akcentuojant grožinės literarūros vietą ir reikš mę savęs ir pasaulio pažinimui). Suprasti kalbos sandarą ir tekstuose jos nepažeisti. Auginti skaitytoją, kuris išmoktų ne tik suprasti kitų mintis, veikėjų išgyvenimus, bet i r pasakytų savo nuomonę, ją apgintų. Suvokti literatūros rūšių ir žanrų įvairovę Analizuojant kūrinius mokėti vartoti literatūros terminus Suvokti folklorą ir grožinės literatūros tekstus kaip tautos ir pasaulio kultūros dalį, gebėti įžvelgti jų istoriškumą Formuoti sakytinės kalbos įgūdžius suvokiant tikslą ir atsižvelgiant į adresatą Pažinti kalbios vartojimo būdų įvairovę, įžvelgti raiškos ir turinio dermę Ugdyti taisyklingus rašybos, skyrybos, tarties ir kirčiavimo įgūdžius M oky ti sintaksiškai nagrinėti vientisinį sakinį Sa- vaitė Pamokos tema Uždaviniai Atsiskaitymo forma Išsilavinimo standartai Pasta- bos I Literatūros vadovėlio pristatymas Mokyti suvokti, kam reikalinga bendroji bei tikslinė knygos peržvalga V. Skotas. ,,Aivenhas“. Susipažinimas su kūriniu Įvardyti kūrinio temą, problemą, apibūdinti veiksmo vietą, laiką, veikėjus. 3.1. Apibūdina dvasinius herojų idealus. Palygina veikėjų išgyvenimus su savaisiais. Išreiškia savo nuomonę apie literatūroje vaizduojamas vertybes: kilnumą, riteriškumą, pasiaukojimą, meilę, ištikimybę, šeimą ir kt. Literatūrinis portretas Analizuoti literatūrinių charakterių kūrimo būdus ir priemones Trumpas kūrinio atpasakojimas, atsakymai į klausimus 2.3 Analizuoja veikėjų (literatūrinių charakterių) kūrimo būdus ir priemones. Atpažįsta, paaiškina metaforas, komizmo formas. Lietuvių kalbos vadovėlio pristatymas. VI kl. kalbos kurso kartojimas Daryti knygos peržvalgą, prisiminti 6 klasės rašybos taisykles Gramatikos testo atlikimas 1.1. Taisyklingai taria ir rašo balsius, priebalsius, dvigarsius Pasaulis septintoko akimis. Pokalbis. Mokosi motyvuotai atsakyti į klausimą, pareikšti nuomonę N.d. rašinys ,,Pasaulis ir aš“ 3.3. Kuria tekstą, laikydamasis trinarės struktūros (pradžia, dėstymas, pabaiga), teksto nuoseklumo ir pastraipos vientisumo reikalavimų. Savarankiškai ištaiso nurodytus trūkumus. II VI kl. skyrybos taisyklių kartojimas Taiko žinomas skyrybos taisykles 1.5. Moka skirti visus vienarūšių sakinio dalių atvejus, aiškinamąsias, išplėstines sakinio dalis, įterpinius. Skiria tiesioginę kalbą, sudėtingesnės struktūros sudėtinius sakinius. P. Tarasenka. ,, Klajūnas žynys“ Išrenka tai, kas svarbiausia. Rašo tezes. 2.3. Aptaria siužeto struktūrą (ekspoziciją, užuomazgą, kulminaciją, atomazgą), paaiškina skirtingų rūšių ir žanrų kūrinių siužeto specifiką. Paaiškina kūrinio kompoziciją. Analizuoja veikėjų (literatūrinių charakterių) kūrimo būdus ir priemones. Redagavimas Išmoksta sutartinių redagavimo ženklų Namų rašinio redagavimas. 3.3. Savarankiškai ištaiso nurodytus trūkumus. VI kl. kalbos dalių ir žodžių darybos kartojimas Skiria žinomas lietuvių kalbos dalis, išmano svarbiausias jų morfologines ypatybes 1.4. Skiria visas lietuvių kalbos dalis, atpažįsta jas tekste. Paaiškina kaitymo ypatybes ir vartosenos normas. Taiko visas rašybos taisykles. Lietuvių tarmės Žino ir moka atpažinti pagrindines lietuvių tarmes. Pasakojimas pasirinkta tarme 2.2. Supranta, kaip ir kodėl kalba keičiasi: kinta žodžių reikšmės, atsiranda nauji žodžiai. B. Sruoga. ,,Giesmė apie Gediminą“ Pastebi kūrinyje epitetus, palyginimus, vaizdingus žodžius ir posakius. Raiškiai skaito Suredaguoto namų rašinio aptarimas Taiko žinias apie rašymo proceso etapus, vertina , reiškia savo nuomonę. 3.3. Kuria tekstą, laikydamasis trinarės struktūros (pradžia, dėstymas, pabaiga), teksto nuoseklumo ir pastraipos vientisumo reikalavimų. Savarankiškai ištaiso nurodytus trūkumus. III Tarmiškų tekstų skaitymas Susipažįsta su būdingiausiomis fonetinėmis bei leksinėmis tarmių ypatybėmis Susipažinimas su kompaktinės plokštelės ,,Lietuvių tarmės` medžiaga. IV J. I. Kraševskis. ,, Kunigas“ Mokyti kūrinio problematiką ir idėjas sieti su autoriaus vaizduojamu laiku Pasakojimas pagal pasirengtą planą 2.3. Aptaria siužeto struktūrą (ekspoziciją, užuomazgą, kulminaciją, atomazgą), paaiškina skirtingų rūšių ir žanrų kūrinių siužeto specifiką. Paaiškina kūrinio kompoziciją. Analizuoja veikėjų (literatūrinių charakterių) kūrimo būdus ir priemones. J. I. Kraševskis ,, Kunigas“ Paaiškina siužeto struktūrą, analizuoja veikėjų charakterius 2.3. Aptaria siužeto struktūrą (ekspoziciją, užuomazgą, kulminaciją, atomazgą), paaiškina skirtingų rūšių ir žanrų kūrinių siužeto specifiką. Paaiškina kūrinio kompoziciją. Analizuoja veikėjų (literatūrinių charakterių) kūrimo būdus ir priemones. Sakinių bei pastraipų siejimo būdai ir priemonės Laikosi teksto nuoseklumo reikalavimų 3.3. Kuria tekstą, laikydamasis trinarės struktūros (pradžia, dėstymas, pabaiga), teksto nuoseklumo ir pastraipos vientisumo reikalavimų. Savarankiškai ištaiso nurodytus trūkumus. Veiksmažodžių var ...

Raktiniai žodžiai   Darbo raktiniai žodžiai

paaiškinti tekstas mokėti kūrinys atpažinti taikyti skirti norma veikėjas rašyba taisyklė ypatybė vartosena kaitymo būdas rūšis literatūra siužetas literatūrinis kūrimas dalyvis priemonė charakteris apibūdinti daryba analizuoti žanras sakinys žinoti struktūra forma žodis veiksmažodis pasakojimas taisyklingai kompozicija eilėraštis rašyti nuomonė nagrinėti kontrolinis aptarti vartoti nusakyti specifika rasti svarbus suvokti skirtingas savarankiškas lobis sąranga strategija pratimas parašymas metraštis xxvii nosinė praktinis baidyklė nepažeisti xxii standartas xxx rašytinis priebalsis darinys atlikimas sisteminti ypatumas